Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Compadres MMA: Compadres MMA en alsmede de activiteiten die onder de naam Compadres MMA worden aangeboden. Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2.a Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Lid worden en toegankelijkheid 

 1. Lid worden bij Compadres MMA kan door het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, volledig in te vullen en te ondertekenen en bij de trainer op trainingslocatie in te leveren. Bij minderjarigen dient de ouder of voogd het inschrijfformulier te ondertekenen
 2. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Compadres MMA.
 3. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Compadres MMA, kan geïnteresseerde indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
 4. Compadres MMA behoudt zich het recht voor om deelnemers en andere personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 5. In het geval van speciale acties kan Compadres MMA aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Openingstijden 

 1. Compadres MMA is gerechtigd om een de locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. Compadres MMA is gerechtigd de openingstijden van de locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Compadres MMA is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde locatie voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling 

 1. Alle leden zijn verplicht om contributie te betalen. Bij inschrijving dient de betaling direct te geschieden en rond de 28e van elke maand wordt de contributie afgeschreven door middel van automatische incasso.
 2. Compadres MMA behoudt zich het recht voor om de contributie te wijzigen
 3. Bij een betalingsachterstand is Compadres MMA gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting van de deelnemer vervalt.
 4. Wanneer een Lid zonder opgave van een geldige reden en zonder overleg geen trainingen volgt blijft de verplichting tot het betalen van de contributie bestaan zonder recht op restitutie.
 5. Indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan behoudt Compadres MMA zich het recht voor de toegang te Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Compadres MMA de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
 6. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 7. Bij niet tijdige ontvangst door Compadres MMA van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, ), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en kunnen incassokosten in rekening worden gebracht. Compadres MMA is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso.

Artikel 5: Beëindigen lidmaatschap 

 1. Lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Beëindiging van het lidmaatschap dient per brief overhandigd te worden aan trainer of per e-mail (info@compadresmma.nl) te geschieden met inachtneming van één maand opzegtermijn. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, geboortedatum en adres. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Compadres MMA opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Compadres MMA dit middels een aangetekend schrijven te doen.
 2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.
 3. Compadres MMA behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Compadres MMA, het Lid de toegang tot de locatie te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
 4. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid 

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Compadres MMA, is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. Compadres MMA en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
 3. Het Lid zal Compadres MMA vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. Compadres MMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
 5. Lid is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld, opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Compadres MMA of aan derden.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Compadres MMA aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Compadres MMA zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de locatie is bevestigd.

Artikel 8: Tot slot 

 1. Bij het volgen van een proefles, losse les of bij inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Compadres MMA te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Compadres MMA heeft het recht om de trainingen te annuleren als hiertoe gegronde dringende redenen zijn bijvoorbeeld ziekte van de trainer of andere
 3. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Compadres MMA zijn terug te vinden op compadresmma.nl en op te vragen op locatie.
 4. Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd door Compadres Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
 5. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Compadres MMA en het Lid.